VIllkor

På vår webbplats kommer du att behöva uppge personuppgifter (nedan kallade uppgifter). Dessa uppgifter används för att årligen samla in en medlemslista, som vi skickar in till Sverok. Vi kommer inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna granska att det är du, av behöriga administratörer och av Sverok.

Administratörerna har under en kort stund tillgång till dina uppgifter, enbart för att granska så att de stämmer.

 1. Medlemskap
  1.1. Registrering av medlemskap på CSLir utförs på hemsidan www.CSLir.se. Genom registreringen blir sökanden medlem på CSLir.se (fortsättningsvis benämnd Medlemmen). Genom registreringen samtycker och godkänner Medlemmen dessa allmänna villkor.

1.2. Genom registrering samtycker Medlemmen att CSLir med automatisk databehandling behandlar uppgifter om medlemskapet och samt sådana data som Medlemmen i övrigt lämnar inom ramarna för Tjänsterna. Samtycket omfattar även s.k. känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller uppgifter som rör hälsa och sexualliv).

1.3. Medlemskapet är personligt och får inte användas av flera personer. Det åligger Medlemmen att se till att lösenordet hålls hemligt från tredje part. När det finns misstanke om att en inloggningsidentitet har blivit stulen ska Medlemmen omedelbart skicka ett mail till support@cslir.se för att kunna spärra identiteten.

1.4. Medlemmen ansvarar för att uppgifterna CSLir sparat på den är korrekta vid registrering och även fortsättningsvis. Medlemmen äger ej rätten att utge sig för att vara någon annan.

1.5. Medlemmen innehar enbart rätt till en inloggningsidentitet på CSLir.

1.6. Vid misstanke om felaktiga medlemsuppgifter äger CSLir rätt att neka Medlemmen medlemskap.

1.7. Genom registrering/förnyelse av medlemskap samtycker Medlemmen att CSLir skickar regelbundna nyhetsbrev från CSLir och dess sammarbetspartners till Medlemmens e-post. Önskar Medlemmen inte dessa nyhetsbrev kan Medlemmen ställa in detta på inställningar.

1.8 Genom registrering/förnyelse av medlemskap samtycker medlemmen att CSLir skickar ut information från CSLir via SMS upp till 6 gånger per år.

 1. Användande av Tjänsterna
  2.1 Medlemmen binder sig att följa Svensk lagstiftning vid användande av Tjänsterna.

2.2 Medlemmen ansvarar för att CSLirs tjänster ej används i syfte att sprida olaglig information eller data som kan anses stötande, kränkande eller på annat sätt vara olämpliga.

2.3 Medlemmen äger ej heller rätt att sprida data eller information där upphovsrätten ägs av tredje part utan upphovsrättsägarens samtycke. Vid publicering av upphovsrättsskyddat material måste samtycke med tredje part kunna bevisas, se Lagen om upphovsrätt (1960:729).

2.4 Medlemmen ansvarar för att den data eller information som den tillgängliggör inte kan orsaka skada eller dataförlust för CSLir eller någon annan medlem på CSLir.

2.5 Medlemmen äger ej rätt att med hjälp av CSLirs tjänster sprida data eller information för egna kommersiella intressen, genom att t.ex. förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, såsom spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan verksamhet som inte CSLir lämnat sitt samtycke till. Medlemmen erhåller ej rätten att publicera länkar som innehåller data, information eller tjänster som strider mot dessa villkor.

2.6 Medlemmen är skyldig att direkt utan dröjsmål vid vetskap om missbruk av CSLirs tjänster underrätta CSLir via supportsidan abuse.

2.7 Samtliga immateriella rättigheter avseende material som publiceras via Tjänsterna är CSLirs alternativt tredje parts (samarbetspartner till CSLir) egendom och får ej vidarepubliceras eller användas av Medlemmen utöver det som krävs för nyttjande av CSLirs Tjänster i enlighet med gällande villkor. Allt material som Medlemmen erbjuds tillgång till är avsedda för Medlemmen och får ej förmedlas till tredje part utan CSLirs medgivande.

2.8 Vid upptäckt av missbruk avseende punkterna 2.4 – 2.6 äger CSLir rätt att vidta de åtgärder som är krävs för att förhindra vidare missbruk. Åtgärder som kan tillämpas är bl.a. avstängning eller begränsningar i Tjänsterna. Vid allvarliga överträdelser kan rättsliga åtgärder bli aktuella. CSLir har skyldighet – att meddela Medlemmen vid avsikt att vidta rättsliga åtgärder.

 1. Tillgänglighet
  3.1 Tjänsterna är normalt sett tillgängliga alltid. Sidans tillgänglighet kan dock begränsas vid fel eller avbrott. CSLir förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av tillgängligheten av Tjänsterna i samband med exempelvis uppgradering och service.

3.2 CSLir ska i skälig omfattning tillmötesgå Medlemmen vid frågor eller problem gällande medlemskapet i CSLir eller vid användandet av Tjänsterna. Kundtjänst kan nås via supportsidorna.

 1. Ansvarsbegränsningar
  4.1 CSLir har inget ansvar för Medlemmens eller andra medlemmars användande av Tjänsterna eller för material som Medlemmen eller andra medlemmar gör tillgängligt. CSLir har vidare inget ansvar för material som data, information eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbsidor som CSLir eller medlemmar i CSLir har upprättat länkar till på CSLir.

4.2 Vid påtryckningar från upphovsrättsägare av data eller information som en medlem har publicerat på CSLir förbehåller CSLir sig rätten att radera data och ge upphovsrättsägaren de uppgifter som krävs för vidare åtgärder.

4.3 CSLir ansvarar inte för förlust av data eller information som förmedlas via Tjänsterna. CSLir är ej heller ansvarigt för det fall någon behörig eller obehörig gör intrång i Tjänsterna.

4.4 Köp av tjänster på CSLir betalas inte tillbaka med undantag då det uppstår tekniska problem vid köpet av tjänsten/tjänsterna och distribution av tjänsten/tjänsterna uteblir. Ersättning vid tekniska problem utbetalas i form av förlängning av tjänst/tjänster.

 1. Granskning av data och information
  5.1 CSLir äger rätten men ej skyldigheten att granska sådan data eller information som Medlemmen gör tillgänglig med hjälp av Tjänsterna för att säkerställa Medlemmens åtagande emot CSLir. CSLir äger rätt att utan förvarna Medlemmen avlägsna sådan information eller data som anses i enlighet med CSLirs bedömning stå i strid med svensk lag, god sed, dessa allmänna villkor eller som i kan anses ligga i grund under CSLirs ansvar.
 2. Giltighetstid och uppsägning
  6.1 Medlemskapet i CSLir gäller tills vidare. Medlemmen äger rätten att när som helst säga upp medlemskapet via avregistrering av inloggningsidentiteten. Ett återkallande medför att Medlemmens medlemskap i CSLir automatiskt upphör och kan inte återkallas.

6.2 Vid uppsägning av medlemskapet äger CSLir rätten att lagra den data och information som Medlemmen delat med sig av under den tidsperiod som anses skäligt för uppföljning av lagbrott och andra överträdelser.

6.3 CSLir äger rätt att när som helst stänga av eller begränsa Medlemmens inloggningsidentitet från nyttjande av Tjänsterna vid missbruk av Tjänsterna som beskrivits ovan, om Medlemmen inte fullgör sina åtaganden gentemot CSLir enligt dessa allmänna villkor eller om Medlemmen i allmänhet uppför sig dåligt vid användning av Tjänsterna.

6.4 Det är CSLirs abuseavdelning som fattar det slutgiltiga beslutet om en inloggningsidentitet ska stängas av, begränsas eller spärras under en tidsbestämd period.

6.4 Medlemmen ska om så erfordras ersätta CSLir för eventuell skada som kan ha uppkommit vid missbruk av Tjänsterna eller agerande som strider mot dessa allmänna villkor.

6.5 CSLir äger rätten att avsluta ett medlemskap utan att förvarna Medlemmen då inloggningsidentiteten inte använts under sex (6) månader i följd samt radera all data eller information knuten till medlemskapet.

På vår webbplats kommer du att behöva uppge personuppgifter (nedan kallade uppgifter). Dessa uppgifter används för att årligen samla in en medlemslista, som vi skickar in till Sverok. Vi kommer inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna granska att det är du, av behöriga administratörer och av Sverok.

Administratörerna har under en kort stund tillgång till dina uppgifter, enbart för att granska så att de stämmer.

 1. Medlemskap
  1.1. Registrering av medlemskap på CSLir utförs på hemsidan www.CSLir.se. Genom registreringen blir sökanden medlem på CSLir.se (fortsättningsvis benämnd Medlemmen). Genom registreringen samtycker och godkänner Medlemmen dessa allmänna villkor.

1.2. Genom registrering samtycker Medlemmen att CSLir med automatisk databehandling behandlar uppgifter om medlemskapet och samt sådana data som Medlemmen i övrigt lämnar inom ramarna för Tjänsterna. Samtycket omfattar även s.k. känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller uppgifter som rör hälsa och sexualliv).

1.3. Medlemskapet är personligt och får inte användas av flera personer. Det åligger Medlemmen att se till att lösenordet hålls hemligt från tredje part. När det finns misstanke om att en inloggningsidentitet har blivit stulen ska Medlemmen omedelbart skicka ett mail till support@cslir.se för att kunna spärra identiteten.

1.4. Medlemmen ansvarar för att uppgifterna CSLir sparat på den är korrekta vid registrering och även fortsättningsvis. Medlemmen äger ej rätten att utge sig för att vara någon annan.

1.5. Medlemmen innehar enbart rätt till en inloggningsidentitet på CSLir.

1.6. Vid misstanke om felaktiga medlemsuppgifter äger CSLir rätt att neka Medlemmen medlemskap.

1.7. Genom registrering/förnyelse av medlemskap samtycker Medlemmen att CSLir skickar regelbundna nyhetsbrev från CSLir och dess sammarbetspartners till Medlemmens e-post. Önskar Medlemmen inte dessa nyhetsbrev kan Medlemmen ställa in detta på inställningar.

1.8 Genom registrering/förnyelse av medlemskap samtycker medlemmen att CSLir skickar ut information från CSLir via SMS upp till 6 gånger per år.

 1. Användande av Tjänsterna
  2.1 Medlemmen binder sig att följa Svensk lagstiftning vid användande av Tjänsterna.

2.2 Medlemmen ansvarar för att CSLirs tjänster ej används i syfte att sprida olaglig information eller data som kan anses stötande, kränkande eller på annat sätt vara olämpliga.

2.3 Medlemmen äger ej heller rätt att sprida data eller information där upphovsrätten ägs av tredje part utan upphovsrättsägarens samtycke. Vid publicering av upphovsrättsskyddat material måste samtycke med tredje part kunna bevisas, se Lagen om upphovsrätt (1960:729).

2.4 Medlemmen ansvarar för att den data eller information som den tillgängliggör inte kan orsaka skada eller dataförlust för CSLir eller någon annan medlem på CSLir.

2.5 Medlemmen äger ej rätt att med hjälp av CSLirs tjänster sprida data eller information för egna kommersiella intressen, genom att t.ex. förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, såsom spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan verksamhet som inte CSLir lämnat sitt samtycke till. Medlemmen erhåller ej rätten att publicera länkar som innehåller data, information eller tjänster som strider mot dessa villkor.

2.6 Medlemmen är skyldig att direkt utan dröjsmål vid vetskap om missbruk av CSLirs tjänster underrätta CSLir via supportsidan abuse.

2.7 Samtliga immateriella rättigheter avseende material som publiceras via Tjänsterna är CSLirs alternativt tredje parts (samarbetspartner till CSLir) egendom och får ej vidarepubliceras eller användas av Medlemmen utöver det som krävs för nyttjande av CSLirs Tjänster i enlighet med gällande villkor. Allt material som Medlemmen erbjuds tillgång till är avsedda för Medlemmen och får ej förmedlas till tredje part utan CSLirs medgivande.

2.8 Vid upptäckt av missbruk avseende punkterna 2.4 – 2.6 äger CSLir rätt att vidta de åtgärder som är krävs för att förhindra vidare missbruk. Åtgärder som kan tillämpas är bl.a. avstängning eller begränsningar i Tjänsterna. Vid allvarliga överträdelser kan rättsliga åtgärder bli aktuella. CSLir har skyldighet – att meddela Medlemmen vid avsikt att vidta rättsliga åtgärder.

 1. Tillgänglighet
  3.1 Tjänsterna är normalt sett tillgängliga alltid. Sidans tillgänglighet kan dock begränsas vid fel eller avbrott. CSLir förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av tillgängligheten av Tjänsterna i samband med exempelvis uppgradering och service.

3.2 CSLir ska i skälig omfattning tillmötesgå Medlemmen vid frågor eller problem gällande medlemskapet i CSLir eller vid användandet av Tjänsterna. Kundtjänst kan nås via supportsidorna.

 1. Ansvarsbegränsningar
  4.1 CSLir har inget ansvar för Medlemmens eller andra medlemmars användande av Tjänsterna eller för material som Medlemmen eller andra medlemmar gör tillgängligt. CSLir har vidare inget ansvar för material som data, information eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbsidor som CSLir eller medlemmar i CSLir har upprättat länkar till på CSLir.

4.2 Vid påtryckningar från upphovsrättsägare av data eller information som en medlem har publicerat på CSLir förbehåller CSLir sig rätten att radera data och ge upphovsrättsägaren de uppgifter som krävs för vidare åtgärder.

4.3 CSLir ansvarar inte för förlust av data eller information som förmedlas via Tjänsterna. CSLir är ej heller ansvarigt för det fall någon behörig eller obehörig gör intrång i Tjänsterna.

4.4 Köp av tjänster på CSLir betalas inte tillbaka med undantag då det uppstår tekniska problem vid köpet av tjänsten/tjänsterna och distribution av tjänsten/tjänsterna uteblir. Ersättning vid tekniska problem utbetalas i form av förlängning av tjänst/tjänster.

 1. Granskning av data och information
  5.1 CSLir äger rätten men ej skyldigheten att granska sådan data eller information som Medlemmen gör tillgänglig med hjälp av Tjänsterna för att säkerställa Medlemmens åtagande emot CSLir. CSLir äger rätt att utan förvarna Medlemmen avlägsna sådan information eller data som anses i enlighet med CSLirs bedömning stå i strid med svensk lag, god sed, dessa allmänna villkor eller som i kan anses ligga i grund under CSLirs ansvar.
 2. Giltighetstid och uppsägning
  6.1 Medlemskapet i CSLir gäller tills vidare. Medlemmen äger rätten att när som helst säga upp medlemskapet via avregistrering av inloggningsidentiteten. Ett återkallande medför att Medlemmens medlemskap i CSLir automatiskt upphör och kan inte återkallas.

6.2 Vid uppsägning av medlemskapet äger CSLir rätten att lagra den data och information som Medlemmen delat med sig av under den tidsperiod som anses skäligt för uppföljning av lagbrott och andra överträdelser.

6.3 CSLir äger rätt att när som helst stänga av eller begränsa Medlemmens inloggningsidentitet från nyttjande av Tjänsterna vid missbruk av Tjänsterna som beskrivits ovan, om Medlemmen inte fullgör sina åtaganden gentemot CSLir enligt dessa allmänna villkor eller om Medlemmen i allmänhet uppför sig dåligt vid användning av Tjänsterna.

6.4 Det är CSLirs abuseavdelning som fattar det slutgiltiga beslutet om en inloggningsidentitet ska stängas av, begränsas eller spärras under en tidsbestämd period.

6.4 Medlemmen ska om så erfordras ersätta CSLir för eventuell skada som kan ha uppkommit vid missbruk av Tjänsterna eller agerande som strider mot dessa allmänna villkor.

6.5 CSLir äger rätten att avsluta ett medlemskap utan att förvarna Medlemmen då inloggningsidentiteten inte använts under sex (6) månader i följd samt radera all data eller information knuten till medlemskapet.

 1. Överlåtelse
  7.1. Medlemskapet är personligt och får ej överlåtas. CSLir äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter avseende Tjänsterna till tredje part.
 2. Tävlingar och vinster
  8.1. Vid tävlingar där pengar betalas ut som vinst ansvarar vinnaren själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 3. Ändringar och tillägg
  9.1. CSLir äger när som helst rätt att göra ändringar och/eller tillägg i dessa allmänna villkor. Sådana tillägg och/eller ändringar träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren meddelats Medlemmen eller publicerats på CSLir. Ifall Medlemmen inte godkänner ändringar och/eller tillägg har Medlemmen rätt att avsluta medlemskapet i CSLir i enlighet med punkten 6.1 ovan. Om sådan avregistrering ej sker anses Medlemmen ha godkänt och samtycker till de nya villkoren.

På vår webbplats kommer du att behöva uppge personuppgifter (nedan kallade uppgifter). Dessa uppgifter används för att årligen samla in en medlemslista, som vi skickar in till Sverok. Vi kommer inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna granska att det är du, av behöriga administratörer och av Sverok.

Administratörerna har under en kort stund tillgång till dina uppgifter, enbart för att granska så att de stämmer.

 1. Medlemskap
  1.1. Registrering av medlemskap på CSLir utförs på hemsidan www.CSLir.se. Genom registreringen blir sökanden medlem på CSLir.se (fortsättningsvis benämnd Medlemmen). Genom registreringen samtycker och godkänner Medlemmen dessa allmänna villkor.

1.2. Genom registrering samtycker Medlemmen att CSLir med automatisk databehandling behandlar uppgifter om medlemskapet och samt sådana data som Medlemmen i övrigt lämnar inom ramarna för Tjänsterna. Samtycket omfattar även s.k. känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller uppgifter som rör hälsa och sexualliv).

1.3. Medlemskapet är personligt och får inte användas av flera personer. Det åligger Medlemmen att se till att lösenordet hålls hemligt från tredje part. När det finns misstanke om att en inloggningsidentitet har blivit stulen ska Medlemmen omedelbart skicka ett mail till support@cslir.se för att kunna spärra identiteten.

1.4. Medlemmen ansvarar för att uppgifterna CSLir sparat på den är korrekta vid registrering och även fortsättningsvis. Medlemmen äger ej rätten att utge sig för att vara någon annan.

1.5. Medlemmen innehar enbart rätt till en inloggningsidentitet på CSLir.

1.6. Vid misstanke om felaktiga medlemsuppgifter äger CSLir rätt att neka Medlemmen medlemskap.

1.7. Genom registrering/förnyelse av medlemskap samtycker Medlemmen att CSLir skickar regelbundna nyhetsbrev från CSLir och dess sammarbetspartners till Medlemmens e-post. Önskar Medlemmen inte dessa nyhetsbrev kan Medlemmen ställa in detta på inställningar.

1.8 Genom registrering/förnyelse av medlemskap samtycker medlemmen att CSLir skickar ut information från CSLir via SMS upp till 6 gånger per år.

 1. Användande av Tjänsterna
  2.1 Medlemmen binder sig att följa Svensk lagstiftning vid användande av Tjänsterna.

2.2 Medlemmen ansvarar för att CSLirs tjänster ej används i syfte att sprida olaglig information eller data som kan anses stötande, kränkande eller på annat sätt vara olämpliga.

2.3 Medlemmen äger ej heller rätt att sprida data eller information där upphovsrätten ägs av tredje part utan upphovsrättsägarens samtycke. Vid publicering av upphovsrättsskyddat material måste samtycke med tredje part kunna bevisas, se Lagen om upphovsrätt (1960:729).

2.4 Medlemmen ansvarar för att den data eller information som den tillgängliggör inte kan orsaka skada eller dataförlust för CSLir eller någon annan medlem på CSLir.

2.5 Medlemmen äger ej rätt att med hjälp av CSLirs tjänster sprida data eller information för egna kommersiella intressen, genom att t.ex. förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, såsom spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan verksamhet som inte CSLir lämnat sitt samtycke till. Medlemmen erhåller ej rätten att publicera länkar som innehåller data, information eller tjänster som strider mot dessa villkor.

2.6 Medlemmen är skyldig att direkt utan dröjsmål vid vetskap om missbruk av CSLirs tjänster underrätta CSLir via supportsidan abuse.

2.7 Samtliga immateriella rättigheter avseende material som publiceras via Tjänsterna är CSLirs alternativt tredje parts (samarbetspartner till CSLir) egendom och får ej vidarepubliceras eller användas av Medlemmen utöver det som krävs för nyttjande av CSLirs Tjänster i enlighet med gällande villkor. Allt material som Medlemmen erbjuds tillgång till är avsedda för Medlemmen och får ej förmedlas till tredje part utan CSLirs medgivande.

2.8 Vid upptäckt av missbruk avseende punkterna 2.4 – 2.6 äger CSLir rätt att vidta de åtgärder som är krävs för att förhindra vidare missbruk. Åtgärder som kan tillämpas är bl.a. avstängning eller begränsningar i Tjänsterna. Vid allvarliga överträdelser kan rättsliga åtgärder bli aktuella. CSLir har skyldighet – att meddela Medlemmen vid avsikt att vidta rättsliga åtgärder.

 1. Tillgänglighet
  3.1 Tjänsterna är normalt sett tillgängliga alltid. Sidans tillgänglighet kan dock begränsas vid fel eller avbrott. CSLir förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av tillgängligheten av Tjänsterna i samband med exempelvis uppgradering och service.

3.2 CSLir ska i skälig omfattning tillmötesgå Medlemmen vid frågor eller problem gällande medlemskapet i CSLir eller vid användandet av Tjänsterna. Kundtjänst kan nås via supportsidorna.

 1. Ansvarsbegränsningar
  4.1 CSLir har inget ansvar för Medlemmens eller andra medlemmars användande av Tjänsterna eller för material som Medlemmen eller andra medlemmar gör tillgängligt. CSLir har vidare inget ansvar för material som data, information eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbsidor som CSLir eller medlemmar i CSLir har upprättat länkar till på CSLir.

4.2 Vid påtryckningar från upphovsrättsägare av data eller information som en medlem har publicerat på CSLir förbehåller CSLir sig rätten att radera data och ge upphovsrättsägaren de uppgifter som krävs för vidare åtgärder.

4.3 CSLir ansvarar inte för förlust av data eller information som förmedlas via Tjänsterna. CSLir är ej heller ansvarigt för det fall någon behörig eller obehörig gör intrång i Tjänsterna.

4.4 Köp av tjänster på CSLir betalas inte tillbaka med undantag då det uppstår tekniska problem vid köpet av tjänsten/tjänsterna och distribution av tjänsten/tjänsterna uteblir. Ersättning vid tekniska problem utbetalas i form av förlängning av tjänst/tjänster.

 1. Granskning av data och information
  5.1 CSLir äger rätten men ej skyldigheten att granska sådan data eller information som Medlemmen gör tillgänglig med hjälp av Tjänsterna för att säkerställa Medlemmens åtagande emot CSLir. CSLir äger rätt att utan förvarna Medlemmen avlägsna sådan information eller data som anses i enlighet med CSLirs bedömning stå i strid med svensk lag, god sed, dessa allmänna villkor eller som i kan anses ligga i grund under CSLirs ansvar.
 2. Giltighetstid och uppsägning
  6.1 Medlemskapet i CSLir gäller tills vidare. Medlemmen äger rätten att när som helst säga upp medlemskapet via avregistrering av inloggningsidentiteten. Ett återkallande medför att Medlemmens medlemskap i CSLir automatiskt upphör och kan inte återkallas.

6.2 Vid uppsägning av medlemskapet äger CSLir rätten att lagra den data och information som Medlemmen delat med sig av under den tidsperiod som anses skäligt för uppföljning av lagbrott och andra överträdelser.

6.3 CSLir äger rätt att när som helst stänga av eller begränsa Medlemmens inloggningsidentitet från nyttjande av Tjänsterna vid missbruk av Tjänsterna som beskrivits ovan, om Medlemmen inte fullgör sina åtaganden gentemot CSLir enligt dessa allmänna villkor eller om Medlemmen i allmänhet uppför sig dåligt vid användning av Tjänsterna.

6.4 Det är CSLirs abuseavdelning som fattar det slutgiltiga beslutet om en inloggningsidentitet ska stängas av, begränsas eller spärras under en tidsbestämd period.

6.4 Medlemmen ska om så erfordras ersätta CSLir för eventuell skada som kan ha uppkommit vid missbruk av Tjänsterna eller agerande som strider mot dessa allmänna villkor.

6.5 CSLir äger rätten att avsluta ett medlemskap utan att förvarna Medlemmen då inloggningsidentiteten inte använts under sex (6) månader i följd samt radera all data eller information knuten till medlemskapet.

 1. Överlåtelse
  7.1. Medlemskapet är personligt och får ej överlåtas. CSLir äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter avseende Tjänsterna till tredje part.
 2. Tävlingar och vinster
  8.1. Vid tävlingar där pengar betalas ut som vinst ansvarar vinnaren själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 3. Ändringar och tillägg
  9.1. CSLir äger när som helst rätt att göra ändringar och/eller tillägg i dessa allmänna villkor. Sådana tillägg och/eller ändringar träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren meddelats Medlemmen eller publicerats på CSLir. Ifall Medlemmen inte godkänner ändringar och/eller tillägg har Medlemmen rätt att avsluta medlemskapet i CSLir i enlighet med punkten 6.1 ovan. Om sådan avregistrering ej sker anses Medlemmen ha godkänt och samtycker till de nya villkoren.

På vår webbplats kommer du att behöva uppge personuppgifter (nedan kallade uppgifter). Dessa uppgifter används för att årligen samla in en medlemslista, som vi skickar in till Sverok. Vi kommer inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna granska att det är du, av behöriga administratörer och av Sverok.

Administratörerna har under en kort stund tillgång till dina uppgifter, enbart för att granska så att de stämmer.

 1. Medlemskap
  1.1. Registrering av medlemskap på CSLir utförs på hemsidan www.CSLir.se. Genom registreringen blir sökanden medlem på CSLir.se (fortsättningsvis benämnd Medlemmen). Genom registreringen samtycker och godkänner Medlemmen dessa allmänna villkor.

1.2. Genom registrering samtycker Medlemmen att CSLir med automatisk databehandling behandlar uppgifter om medlemskapet och samt sådana data som Medlemmen i övrigt lämnar inom ramarna för Tjänsterna. Samtycket omfattar även s.k. känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller uppgifter som rör hälsa och sexualliv).

1.3. Medlemskapet är personligt och får inte användas av flera personer. Det åligger Medlemmen att se till att lösenordet hålls hemligt från tredje part. När det finns misstanke om att en inloggningsidentitet har blivit stulen ska Medlemmen omedelbart skicka ett mail till support@cslir.se för att kunna spärra identiteten.

1.4. Medlemmen ansvarar för att uppgifterna CSLir sparat på den är korrekta vid registrering och även fortsättningsvis. Medlemmen äger ej rätten att utge sig för att vara någon annan.

1.5. Medlemmen innehar enbart rätt till en inloggningsidentitet på CSLir.

1.6. Vid misstanke om felaktiga medlemsuppgifter äger CSLir rätt att neka Medlemmen medlemskap.

1.7. Genom registrering/förnyelse av medlemskap samtycker Medlemmen att CSLir skickar regelbundna nyhetsbrev från CSLir och dess sammarbetspartners till Medlemmens e-post. Önskar Medlemmen inte dessa nyhetsbrev kan Medlemmen ställa in detta på inställningar.

1.8 Genom registrering/förnyelse av medlemskap samtycker medlemmen att CSLir skickar ut information från CSLir via SMS upp till 6 gånger per år.

 1. Användande av Tjänsterna
  2.1 Medlemmen binder sig att följa Svensk lagstiftning vid användande av Tjänsterna.

2.2 Medlemmen ansvarar för att CSLirs tjänster ej används i syfte att sprida olaglig information eller data som kan anses stötande, kränkande eller på annat sätt vara olämpliga.

2.3 Medlemmen äger ej heller rätt att sprida data eller information där upphovsrätten ägs av tredje part utan upphovsrättsägarens samtycke. Vid publicering av upphovsrättsskyddat material måste samtycke med tredje part kunna bevisas, se Lagen om upphovsrätt (1960:729).

2.4 Medlemmen ansvarar för att den data eller information som den tillgängliggör inte kan orsaka skada eller dataförlust för CSLir eller någon annan medlem på CSLir.

2.5 Medlemmen äger ej rätt att med hjälp av CSLirs tjänster sprida data eller information för egna kommersiella intressen, genom att t.ex. förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, såsom spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan verksamhet som inte CSLir lämnat sitt samtycke till. Medlemmen erhåller ej rätten att publicera länkar som innehåller data, information eller tjänster som strider mot dessa villkor.

2.6 Medlemmen är skyldig att direkt utan dröjsmål vid vetskap om missbruk av CSLirs tjänster underrätta CSLir via supportsidan abuse.

2.7 Samtliga immateriella rättigheter avseende material som publiceras via Tjänsterna är CSLirs alternativt tredje parts (samarbetspartner till CSLir) egendom och får ej vidarepubliceras eller användas av Medlemmen utöver det som krävs för nyttjande av CSLirs Tjänster i enlighet med gällande villkor. Allt material som Medlemmen erbjuds tillgång till är avsedda för Medlemmen och får ej förmedlas till tredje part utan CSLirs medgivande.

2.8 Vid upptäckt av missbruk avseende punkterna 2.4 – 2.6 äger CSLir rätt att vidta de åtgärder som är krävs för att förhindra vidare missbruk. Åtgärder som kan tillämpas är bl.a. avstängning eller begränsningar i Tjänsterna. Vid allvarliga överträdelser kan rättsliga åtgärder bli aktuella. CSLir har skyldighet – att meddela Medlemmen vid avsikt att vidta rättsliga åtgärder.

 1. Tillgänglighet
  3.1 Tjänsterna är normalt sett tillgängliga alltid. Sidans tillgänglighet kan dock begränsas vid fel eller avbrott. CSLir förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av tillgängligheten av Tjänsterna i samband med exempelvis uppgradering och service.

3.2 CSLir ska i skälig omfattning tillmötesgå Medlemmen vid frågor eller problem gällande medlemskapet i CSLir eller vid användandet av Tjänsterna. Kundtjänst kan nås via supportsidorna.

 1. Ansvarsbegränsningar
  4.1 CSLir har inget ansvar för Medlemmens eller andra medlemmars användande av Tjänsterna eller för material som Medlemmen eller andra medlemmar gör tillgängligt. CSLir har vidare inget ansvar för material som data, information eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbsidor som CSLir eller medlemmar i CSLir har upprättat länkar till på CSLir.

4.2 Vid påtryckningar från upphovsrättsägare av data eller information som en medlem har publicerat på CSLir förbehåller CSLir sig rätten att radera data och ge upphovsrättsägaren de uppgifter som krävs för vidare åtgärder.

4.3 CSLir ansvarar inte för förlust av data eller information som förmedlas via Tjänsterna. CSLir är ej heller ansvarigt för det fall någon behörig eller obehörig gör intrång i Tjänsterna.

4.4 Köp av tjänster på CSLir betalas inte tillbaka med undantag då det uppstår tekniska problem vid köpet av tjänsten/tjänsterna och distribution av tjänsten/tjänsterna uteblir. Ersättning vid tekniska problem utbetalas i form av förlängning av tjänst/tjänster.

 1. Granskning av data och information
  5.1 CSLir äger rätten men ej skyldigheten att granska sådan data eller information som Medlemmen gör tillgänglig med hjälp av Tjänsterna för att säkerställa Medlemmens åtagande emot CSLir. CSLir äger rätt att utan förvarna Medlemmen avlägsna sådan information eller data som anses i enlighet med CSLirs bedömning stå i strid med svensk lag, god sed, dessa allmänna villkor eller som i kan anses ligga i grund under CSLirs ansvar.
 2. Giltighetstid och uppsägning
  6.1 Medlemskapet i CSLir gäller tills vidare. Medlemmen äger rätten att när som helst säga upp medlemskapet via avregistrering av inloggningsidentiteten. Ett återkallande medför att Medlemmens medlemskap i CSLir automatiskt upphör och kan inte återkallas.

6.2 Vid uppsägning av medlemskapet äger CSLir rätten att lagra den data och information som Medlemmen delat med sig av under den tidsperiod som anses skäligt för uppföljning av lagbrott och andra överträdelser.

6.3 CSLir äger rätt att när som helst stänga av eller begränsa Medlemmens inloggningsidentitet från nyttjande av Tjänsterna vid missbruk av Tjänsterna som beskrivits ovan, om Medlemmen inte fullgör sina åtaganden gentemot CSLir enligt dessa allmänna villkor eller om Medlemmen i allmänhet uppför sig dåligt vid användning av Tjänsterna.

6.4 Det är CSLirs abuseavdelning som fattar det slutgiltiga beslutet om en inloggningsidentitet ska stängas av, begränsas eller spärras under en tidsbestämd period.

6.4 Medlemmen ska om så erfordras ersätta CSLir för eventuell skada som kan ha uppkommit vid missbruk av Tjänsterna eller agerande som strider mot dessa allmänna villkor.

6.5 CSLir äger rätten att avsluta ett medlemskap utan att förvarna Medlemmen då inloggningsidentiteten inte använts under sex (6) månader i följd samt radera all data eller information knuten till medlemskapet.

 1. Överlåtelse
  7.1. Medlemskapet är personligt och får ej överlåtas. CSLir äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter avseende Tjänsterna till tredje part.
 2. Tävlingar och vinster
  8.1. Vid tävlingar där pengar betalas ut som vinst ansvarar vinnaren själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 3. Ändringar och tillägg
  9.1. CSLir äger när som helst rätt att göra ändringar och/eller tillägg i dessa allmänna villkor. Sådana tillägg och/eller ändringar träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren meddelats Medlemmen eller publicerats på CSLir. Ifall Medlemmen inte godkänner ändringar och/eller tillägg har Medlemmen rätt att avsluta medlemskapet i CSLir i enlighet med punkten 6.1 ovan. Om sådan avregistrering ej sker anses Medlemmen ha godkänt och samtycker till de nya villkoren.
 1. Överlåtelse
  7.1. Medlemskapet är personligt och får ej överlåtas. CSLir äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter avseende Tjänsterna till tredje part.
 2. Tävlingar och vinster
  8.1. Vid tävlingar där pengar betalas ut som vinst ansvarar vinnaren själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 3. Ändringar och tillägg
  9.1. CSLir äger när som helst rätt att göra ändringar och/eller tillägg i dessa allmänna villkor. Sådana tillägg och/eller ändringar träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren meddelats Medlemmen eller publicerats på CSLir. Ifall Medlemmen inte godkänner ändringar och/eller tillägg har Medlemmen rätt att avsluta medlemskapet i CSLir i enlighet med punkten 6.1 ovan. Om sådan avregistrering ej sker anses Medlemmen ha godkänt och samtycker till de nya villkoren.